Software Department

Search form

Department Cooperation with Sigma Software

Sigma Software and Lviv Polytechnic University start cooperation on “knowledge triangle” model

Read more
Department Cooperation with Sigma Software

Virtual Innovation Space

Do you want to be successful in IT and realize own ideas?
Connect to Virtual Innovation Space
Check your innovative idea in IT and win good prize!

Join today!
Virtual Innovation Space

Research work of students

Тематика науково-дослідної роботи студентів

Викладач Теми робіт
проф. Федасюк Д.В.
 • Розробка математичних моделей та програмного забезпечення для аналізу теплових режимів мікроелектронних систем.
 • Розробка алгоритмів та програмного забезпечення візуалізації результатів проектування (за об'єктами).
проф. Базилевич Р.П.
 • Математичне та програмне забезпечення для розв'язування транспортних задач великої розмірності.
 • Математичне та програмне забезпечення для автоматизованого проектування систем на кристалах.
 • Методи та алгоритми розв'язування важковирішуваних комбінаторних задач великої розмірності.
проф. Мельник Р.А.
 • Інтернет-система пошуку зображень за їх структурними ознаками.
 • Кодування та апроксимація зображень методами кластерного аналізу.
доц. Журавчак Л.М.
 • Створення програмного забезпечення для аналізу впливу інтенсивності внутрішнього джерела тепла на температурне поле термочутливого кусково-однорідного об'єкта з довільною криволійною межею.
 • Створення програмного забезпечення для аналізу впливу граничних умов першого та другого роду на температурне поле термочутливого кусково-однорідного об'єкта з довільною криволійною межею.
 • Розробка комбінованого чисельно-аналітичного методу розрахунку теплового стану термочутливого кусково-однорідного паралепіпеда з врахуванням внутрішніх джерел тепла.
 • Розробка комбінованого чисельно-аналітичного методу розрахунку теплового стану термочутливого кусково-однорідного паралепіпеда з врахуванням граничних умов першого та другого роду.
проф. Гавриш В.І.
 • Моделювання теплових процесів в термочутливих кусково-однорідних структурах.
доц. Коротєєва Т.О.
 • Проведення зв'язків в 3-D просторі.
доц. Левус Є.В.
 • Використання елементів логічного програмування для розв'язання задач проектування складних об'єктів та систем.
 • Дослідження засобів функційного програмування для розпаралелення обчислень.
 • Розробка комбінованих методів аналізу температурних режимів, які виникають під час функціонування мікроелектронних пристроїв.
доц. Федорчук Є.Н.
 • Дослідження моделей з нечіткими даними в задачах прийняття рішень.
 • Дослідження технології проектування експертних систем.
проф. Яковина В.С.
 • Прогнозування надійності програмного забезпечення засобами нейронних мереж.
 • Оцінювання та прогнозування надійності програмного забезпечення з використанням математичних моделей надійності.
 • Розробка електронного навчального комплексу для вивчення дисциплін "Основи системного адміністрування".
доц. Білас О.Є.
 • Прогнозування часових рядів показників програмних проектів на основі нейромереж.
 • Дослідження якісних характеристик програмних продуктів засобами самоорганізаціних карт.
 • Дослідження ризиків програмних проектів на основі аналізу вимог.
доц. Тушницький Р.Б.
 • Екстракція властивостей зображень стійких до афінних перетворень.
 • Розпізнавання зображень на основі нейронних мереж / кластерного аналізу.
 • Паралельні обчислення на графічних процесорах.
асист. Муха Т.О.
 • Система для задання і тріангуляції об'єкту в просторі.
 • Система представлення результатів теплового проектування.
доц. Сенів М.М.
 • Оцінка та прогнозування надійності програмного забезпечення.

 

Теми магістерських дослідницьких робіт пов'язані з передовими напрямками в програмній інженерії. Це такі напрямки:

Інформаційні технології в освіті
 • Інформаційні технології в освіті та науці
 • Стратегія формування освітньо-наукової інфосфери, інтеграція інформаційних та педагогічних технологій.
 • Електронні освітні ресурси, нормативний статус програмного забезпечення в освітньо-науковій сфері.
 • Навчання і сертифікація викладачів ВУЗів.
 • Інформаційні технології та інструментальні засоби для забезпечення дистанціного навчання.
Комп'ютерна безпека і надійність інформаційних систем
 • Теоретичні основи інформаційної безпеки.
 • Моделі, методи і засоби захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних системах.
 • Навчальні аспекти забезпечення інформаційної безпеки, підготовка спеціалістів у сфері захисту інформації.
Розпізнавання образів і комп'ютерний аналіз даних
 • Розпізнавання образів.
 • Аналіз зображень.
 • Обробка сигналів.
 • Моделювання і обробка 3D зображень.
 • Обробка природньої мови.
 • Системи і паралельні архітектури обробки сигналів і зображень.
 • Експертні системи і системи прийняття рішень.
 • Застосування розпізнавання образів і аналізу зображень.
Програмна інженерія
 • Програмні вимоги.
 • Дизайн (архітектура) і конструювання програмного забезпечення.
 • Тестування програмного забезпечення.
 • Експлуатація і підтримка програмного забезпечення.
 • Управління в програмній інженерії.
 • Інструменти та методи програмної інженерії.
 • Процеси програмної інженерії.
 • Моделі процесу разробки програмного забезпечення.
Надійність і якість програмного забезпечення
 • Стандартизація і сертифікація програмного забезпечення.
 • Характеристики якості ПЗ (функціональність, надійність, практичність, ефективність, супроводжуваність, мобільність).
 • Управління якістю ПЗ (планування, забезпечення, контроль якості).
 • Оцінка якості ПЗ.
 • Метрологія ПЗ.
 • Верифікація і атестація ПЗ.
 • Тестування ПЗ.
 • Забезпечення якості процесів життєвого циклу ПЗ.
Паралельна і розподілена обробка даних
 • Архітектура і програмне забезпечення систем паралельної дії.
 • GRID – системи.
 • Паралельні обчислення на графічних процесорах.
 • Моделі пам'яті розподілених систем.
 • Паралельні алгоритми.
 • Розпаралелювання послідовних алгоритмів і програм.
 • Системи паралельної і розподіленої обробки.
 • Оцінки ефективності розподіленої обробки.
Інтелектуальні інформаційні системи
 • Технології проектування баз знань інтеллектуальних систем.
 • Технології проектування програм, орієнтованих на обробку баз знань.
 • Базові моделі обробки знань та їх програмна реалізація.
 • Апаратна реалізація базових моделей обробки знань.
 • Технології проектування інтелектуальних вирішувачів задач.
 • Технології проектування графічних користувацьких інтерфейсів інтелектуальних систем.
 • Технології проектування засобів природньо-мовного спілкування інтелектуальних систем з користувачем.
 • Технології проектування мовних інтерфейсів інтелектуальних діалогових систем.
 • Технології проектування інтелектуальних запит-відповідь систем.
 • Технології проектування інтелектуальних help-систем.
 • Технології проектування інтелектуальних навчальних систем.
 • Прикладні інтелектуальні системи.
Проектування вбудованих систем
 • Архітектура процесорів реального часу.
 • Реконфігуруємі обчислювальні платформи.
 • Швидке прототипування елементів вбудованих обчислювальних систем.
 • Системи тестування пам'яті.
 • Проектування вбудованих систем на універсальних DSP процесорах.
 • Системи для мультимедіа застосувань.

Нові результати досліджень постійно публікуються в наукових збірниках та працях конференцій. Кращі магістри отримують рекомендації для навчання в аспірантурі.Software Department Current International Projects:
TEMPUS
 
Dinamica Generale
Software Department IT partners:
KindGeek ЛінкАпСтудіо DataArtN_IX Sigma SoftwareSymphony Solutions Eleks Adva-SoftSoftServeEdvantis ComarchDinamica Generale